Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.347.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO
Przetargi bieżące
Archiwum przetargów   ⇓
Regulamin
„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁASKU” W RAMACH PROJEKTU: „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK”

O SZACOWANEJ WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 5 225 000 EURO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE JEST ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Nr sprawy MPWiK/JRP/3/02/2017

Łask, dn. 22.02.2017
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński
Andrzej Banaszczyk


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    
Sprostowanie z dnia 24.02.2017
OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    
Zmiana ogłoszenia z dnia 24.03.2017
OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    
Zmiana ogłoszenia z dnia 12.04.2017
OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ z dnia 24.02.2017   

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ z dnia 02.03.2017   


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) tekst jednolity z 24.02.2017
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) tekst jednolity z 17.03.2017
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) tekst jednolity z 28.03.2017
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) tekst jednolity z 31.03.2017
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) tekst jednolity z 10.04.2017
   Załączniki
   Załączniki z dnia 17.03.2017
   Załączniki z dnia 28.03.2017
   Załączniki z dnia 31.03.2017
Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego   
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego    z dnia 28.03.2017
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego    z dnia 31.03.2017
Część III    Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia tekst jednolity z 02.03.2017
   Projekt budowlany
      Tom I - Projekt zagospodarowania terenu, dróg i placów wewnętrznych   
      Tom II/1 - Projekt architektoniczno budowlany (część 1)
      Tom II/2 - Projekt architektoniczno budowlany (część 2)
      Tom II/3 - Cząść instalacyjna (c.o. i wentylacja)
      Tom II/4 - Cząść instalacyjna (wod.-kan.)
      Tom III - Projekt technologiczny
      Tom IV - Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA
      Tom V - Informacja BIOZ (dotycząca bezpieczeństywa i ochrony zdrowia)
   Projekt wykonawczy
      Tom I - Projekt dróg i placów wewnętrznych   
      Tom II.1A - Część architektoniczna   
      Tom II.1B - Część konstrukcyjna   
      Tom II.2 - Część konstrukcyjna   
      Tom II.3 - Część konstrukcyjna   
      Tom III.1 - Projekt technologiczny   
      Tom III.2 - Sieci międzyobiektowe   
      Tom IV.1 - Projekt instalacyjny kogeneratorowni i kotłowni   
      Tom IV.2 - Projekt instalacyjny co, went. i ctw.   
      Tom IV.3 - Projekt instalacyjny wod-kan.   
      Tom V.1 - Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA   
      Tom V.2 - Projekt instalacji elektrycznych SN   
   Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
       - w tym: zmodyfikowany plik ST_05 z dnia 02.03.2017
   Przedmiary (JEDYNIE POMOCNICZO)


PYTANIA I ODPOWIEDZI
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Tylna 9, 98-100 Łask, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:


Pytania i odpowiedzi z dnia 28.02.2017
Pytania i odpowiedzi z dnia 02.03.2017
Pytania i odpowiedzi z dnia 15.03.2017

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.03.2017 (wyjaśnienia treści SIWZ)
   Załączniki:
      - ST-00 Wymagania ogólne z 16.03.2017
      - ST-05 z 16.03.2017
      - T-22 Ob.15 Budynek technologiczny nr2 - rzut i przekroje
      - Energetyka MPWiK 21.09.2015
      - Warunki usunięcia kolizji PGE 04.11.2015


Pytania i odpowiedzi z dnia 20.03.2017
   W załączeniu:
      - Opinia geotechniczna

Pytania i odpowiedzi z dnia 22.03.2017


Pytania i odpowiedzi z dnia 28.03.2017
   Załączniki:
      - Decyzja Środowiskowa
      - K-22 Ob.14 Wydzielona komora fermentacjyjna WKF + Klatka schodowa
      - Technologia_Przedmiar
      - Ob23_Bud_administracyjny_przedmiar
      - Ob3A_Pompownia_flotatu_przedmiar
      - Pozwolenie wodno-prawne


Pytania i odpowiedzi z dnia 29.03.2017
   Załączniki:
      - K-22a__Ob.18A, 18B, 18C
      - Ob4AB_Reaktory_biologiczne_przedmiar
      - S-2 Schemat cieplny kogeneratorowni i kotłowni
      - S-3 Schemat zasilania agregatorowni i kotłowni gazem LPG i biogazem
      - S-4 Ob.15 Budynek technologiczny nr2 - rzut
      - S-5 Ob.15 Budynek technologiczny nr2 - przekroje
      - Wykaz stali str.50÷53 Kanał zbiorczy
      - Wykaz stali str.54 Kanał zbiorczy


Pytania i odpowiedzi z dnia 31.03.2017 (wyjaśnienia treści SIWZ)
   Załączniki:
      - K-05 Ob.4Ai4B Reaktory biologiczne Rzut w poz


Pytania i odpowiedzi z dnia 03.04.2017 (wyjaśnienia treści SIWZ)
   Załączniki:
      - A-02 Projekt zagospodarowania terenu
      - K-07 Ściana oporowa nad przepustami rz.Pisi.zmiana
      - Pozwolenie na budowę
      - Szuszarnia słoneczna 2010
      - Zagęszczacz arch.
      - Mapa - Łask


Pytania i odpowiedzi z dnia 10.04.2017
   Załączniki:
      - A-05_Projektowane ogrodzenie_04.04.2017
      - K-23a__Ob 18A, 18B, 18C__Suszarnia słoneczna_ Schemat okna uchylnego


Pytania i odpowiedzi z dnia 13.04.2017

Łask, dn. 19.04.2017     ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERTUDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Łask, dn. 20.07.2017 r.    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
Łask, dn. 16.08.2017 r.    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA STRONIE    
© webadmin 2013 - 2017