Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


Komunikat dotyczący odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej


Przyłącza rur spadowych do kanalizacji sanitarnej
Przyłącza rur spadowych do kanalizacji sanitarnej
Wypływ dymu z rynien dachowych wpiętych do kanalizacji
Wypływ dymu z rynien dachowych wpiętych do kanalizacji
Zadymianie kanalizacji sanitarnej poprzez studnie kanalizacyjne
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku informuje, iż zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001r Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) art. 9 ust. 1 reguluje jaki rodzaj ścieków nie powinien trafić do odpowiedniego systemu kanalizacyjnego:
1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku informuje, iż zgodnie z Art. 9 ust. 3 Ustawy rozpocznie w okresie jesiennym kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli będzie wyeliminowanie między innymi prawem zakazane odprowadzanie wód opadowych (rynny dachowe, kratki ściekowe) do urządzeń kanalizacji sanitarnej. W przypadku istnienia takowych przyłączeń wzywamy do trwałego odcięcia elementów odprowadzających wody opadowe do kanalizacji sanitarnej oraz zgłoszenia w formie pisemnej do siedziby MPWiK w Łasku przy ul. Tylnej 9 odłączenia instalacji. Informujemy, iż wobec zgłoszeń przyjętych do 31 października 2011 r. nie zostaną wszczęte postępowania prawne. Zgłoszenia przyjęte po w/w terminie lub stwierdzenie przez ekipy nielegalnego odprowadzania wód opadowych zostanie potraktowane jako bezumowne korzystanie z kanalizacji (Art. 28 ust 4, 4a Dz. U. 2001 Nr 72 poz 747 z późniejszymi zmianami) co zagrożone jest karą grzywny do 10000 zł.
Obok kilka fotografii z już przeprowadzonych kontroli.

Odprowadzanie wód deszczowych (opadowych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) Rozdział 5 „Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych” winno odbywać się zgodnie z § 28.2. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.953.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania