Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ŁaskuNr sprawy MPWiK/TO/1/9/2022

Łask, dn. 12.09.2022
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    PLIKI DO POBRANIA
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SWZ
Formularz oferty załącznik nr 1   
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia(JEDZ) załącznik nr 2
świadczenie dotyczące grupy kapitałowej załącznik nr 3
Oświadczenie wykonawców załącznik nr 4
Oświadczenie o aktualności informacji załącznik nr 5
Wzór umowy załącznik nr 6
   Pełnomocnictwo załącznik nr 1 do umowy
   Oświadczenie załącznik nr 3 do umowy
Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.        3 284 899,80 PLN   

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.10.2022 r.       

Łask, dn. 25.10.2022 r.    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  


FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.953.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania