Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.347.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO
Przetargi bieżące
Archiwum przetargów   ⇓
Regulamin
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK”

O SZACOWANEJ WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 418.000,00 EURO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE JEST ZGODNIE Z REGULAMINEM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 27/2016 Z DNIA 7 GRUDNIA 2016 R. DLA ZAMÓWIEŃ, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Nr sprawy MPWiK/JRP/2/12/2016

Łask, dn. 19.12.2016
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński
Andrzej Banaszczyk


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wersja z dnia 23.12.2016
Załączniki
Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego    wersja z dnia 22.12.2016
Część III    Opis przedmiotu zamówienia wersja z dnia 22.12.2016ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW
  Pytania i odpowiedzi z dnia 22.12.2016  
  Pytania i odpowiedzi z dnia 23.12.2016  
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Łask, dn. 30.12.2016 r.    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
Łask, dn. 30.12.2016 r.    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA STRONIE


© webadmin 2013 - 2017