Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo dużaProcedury przyłączania się do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

dodane 23 października 2020 r.

11 GRUDZNUIA 2019 ROKU ZOSTAŁA UROCZYŚCUIE OTWARTA
NOWA OCZYSZCALNIA ŚCIEKÓW W ŁASKU


zobacz jak działa...


I N F O R M U J E M Y

iż, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów...,
w trosce o najwyższą jakość usług...,

MPWiK wprowadziło usługę E-faktura
wybieram e-faktury...


K O M U N I K A T

NOWA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


obowiązująca na terenie Gminy Łask
od dnia 13.02.2020 roku do dnia 12.02.2023 roku
zobacz ile zapłacisz...


K O M U N I K A T

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
zaprasza do współpracy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych
powstałych na Oczyszczalni Ścieków w Łasku.


Przedsiębiorstwo zainteresowane jest rolniczym wykorzystaniem osadów.

Wszelkich wyjaśnień i informacji w powyższym temacie udziela
Prezes Zarządu Mariusz Sowiński
kontakt przez sekretariat.

KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Administrator
Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mająca swoją siedzibę w Łasku przy ul. Tylna 9, 98-100 Łask.

Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt pod nr telefonu: 533 327 047, adres email: oklinska@togatus.pl , a także w siedzibie Administratora w godzinach urzędowania.

Cel i podstawy przetwarzania
Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa są przetwarzane w celu obsługi wniosków składanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO, tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w razie zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. Inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO, będą one przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora, a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w celach niezbędnych ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych są instytucje upoważnione z mocy prawa oraz upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. Dane nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W procesie przetwarzania danych mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniająca serwis i obsługę informatyczną, firmy zapewniające niszczenie materiałów, itp.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania oraz przez czas nie dłuższy niż wynikający z odrębnych przepisów, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe osób uprawnionych są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

Prawa osób, których dane dotyczą
Osoby udostępniające dane mają prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. cofnięcia zgody – w wypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania do czasu jej cofnięcia;
5. usunięcia danych osobowych;
6. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów szczególnych jest niezbędne do skorzystania z ZFŚS. Podanie innych danych jest dobrowolne.Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku informuje, iż:

Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa jak i Nasze oraz strategiczną misję jaką pełnimy w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków od dnia 26 października 2020 do odwołania
działalność Kasy Przedsiębiorstwa oraz obsługi bieżącej bezpośredniej petentów zostaje wstrzymana.

W sprawach bieżących prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. telefonu 43 675 51 43
oraz e-mail: mpwik@mpwik-lask.pl ; tech@mpwik-lask.pl

Stan wodomierza można podać telefonicznie lub poprzez formularz na stronie.

Zachęcamy do uruchomienia usługi e-faktury.

Jednocześnie informujemy o wstrzymaniu prac związanych z wymianą wodomierzy oraz odczytu bezpośredniego przez inkasentów - faktury zostaną wystawione wg. średniego zużycia i pozostawione w skrzynkach pocztowych.
W sprawach pilnych istnieje możliwość spotkania w siedzibie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym w sprawie.

Korespondencję prosimy o pozostawienie w skrzynce zlokalizowanej przy furtce wejściowej do siedziby Spółki.

Za utrudnienia przepraszamy.MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Przejdź na stronę projektu...FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.708.500,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania