Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.347.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO
Przetargi bieżące
Archiwum przetargów   ⇓
Regulamin
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK

O SZACOWANEJ WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 207.000,00 EURO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907 Z PÓŹN. ZM.)


Nr sprawy MPWiK/TO/3/09/2014

Łask, dn. 24.09.2014
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński
Andrzej Banaszczyk


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego   
Część III    Program Funkcjonalno-Użytkowy


ZAŁĄCZNIKI
Plan sytuacyjny oczyszczalni
Obiekty oczyszczalni istniejącej
Mapy PFU    (1,07 GB)
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Łask, dn. 04.11.2014 r.    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
Łask, dn. 19.11.2014 r.    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA STRONIE    


© webadmin 2013 - 2017