Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.347.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODOW dniu 13 września 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie
nr POIS.02.03.00-00-00-42/16-00
dotyczącej realizacji projektu
"Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask" nr POIS.02.03.00-00-0042/16

w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wysokość dofinansowania: 34 762 712,01 PLN
(trzydzieści cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście złotych 01/100)Projekt: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”

     Oczyszczalnia Ścieków w Łasku zlokalizowana przy ul. Kilińskiego 102 w Łasku pracuje w trybie ciągłym od 35 lat, uruchomienie obiektu nastąpiło w 1981 roku. W latach 1999 – 2000 Gmina Łask przeprowadziła modernizację obiektu w zakresie przebudowy technologii oczyszczalni. Rozwiązania w zakresie gospodarki osadem ściekowym funkcjonują od początku istnienia obiektu co wyniku przyrostu dopływających do oczyszczalni ścieków oraz ładunku zanieczyszczeń spowodowało zwiększenie uciążliwości obiektu dla okolicznych mieszkańców. Upływ czasu, intensywna rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łask oraz przystąpienie do Unii Europejskiej wiąże się z wypełnieniem przez Polskę Traktatu akcesyjnego między innymi w zakresie spełnienia wymogów wynikających Art. 5(2) i 5(3) Dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991r dotyczącej oczyszczania ścieków w aglomeracjach, spowodowały podjęcie działań w zakresie modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej aglomeracji Łask.

     Projekt techniczny zrealizowany został w ramach zadania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM priorytetu I Gospodarka Wodno Ściekowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-039/14-00.
     Beneficjentem projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku ul. Tylna 9 98-100 Łask. Koszt całkowity zadania projektowego wynosi 1 292 877,60 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (85% kosztów kwalifikowanych) – 1 040 120 PLN. Czas realizacji projektu (dokumentacja techniczna) : 21.02.2014 – 31.12.2015r. Zakres przedmiotowego projektu obejmuje inwestycję mającą na celu zapewnienie oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Łasku zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG zwanej potocznie „dyrektywą ściekową” oraz rozbudowę i modernizację kanalizacji na terenie Gminy Łask.

Przedmiotowy projekt obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie 1: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku obejmujący zwiększenie przepustowości obiektu do Qśrd - 8 000 m3/d oraz kompleksowe rozwiązania dla gospodarki osadowej z instalacją do pozyskiwania biogazu i układem skojarzonej produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków. Koszt realizacji zadania wg kosztorysów inwestorskich wynosi – 40 308 287,53 PLN netto.

Zadanie 2: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna. W ramach zadania zaprojektowano kanalizację sanitarną o długości 4 773 m, kanalizację tłoczną o długości 1 490 m wraz z pompownią ścieków oraz 233 przykanliki o łącznej długości 1 519m. Projekt obejmuje m.in. ulice: Wojska Polskiego, Krakowską, Katowicką, Śląską, Wakacyjną, Toruńską, Sosnową, Świerkową, Sandomierską, Armii Ludowej, Światowida, Swojską oraz Spokojną. Koszt zadania wg kosztorysów inwestorskich wynosi 4 273 512,53 PLN netto.

Zadanie 3: Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową – obejmującą remont 7 110 m istniejących kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łask. Koszt zadania wg kosztorysów inwestorskich wynosi 5 662 215 PLN netto.

Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200, 250 w Ostrowie obejmującej 1 965 m kanalizacji sanitarnej oraz 65 przykanalików o łącznej długości 278 m. Koszt zadania wg kosztorysów inwestorski wynosi 1 729 866,03 PLN netto.

Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200 w Łasku w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa obejmujący 1 120 m kanalizacji sanitarnej oraz 446 m kanalizacji tłocznej z pompownią ścieków. Koszt zadania wg kosztorysów inwestorskich wynosi 1 769 354,24 PLN netto.


Celem głównym projektu jest kompleksowa modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz systemu kanalizacji sanitarnej mająca na celu zapewnienia zgodności z przepisami Unii Europejskiej oraz Polskich w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Łask. Realizacja celu głównego ma wpływ i jest ściśle powiązana z realizacją poniżej określonych celów szczegółowych:
  • Zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni ścieków w Łasku,
  • Zastosowanie OZE (pozyskiwanie biogazu z osadu ściekowego celem wytwarzania energii cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby własne) celem zmniejszenia energochłonności obiektu.
  • Zwiększenie wydajności oraz poprawa parametrów ścieków oczyszczanych w istniejącej oczyszczalni ścieków, realizacja zapisów KPOŚK, a tym samym wypełnienie zobowiązań przyjętych przez Polskę w Traktacie Akcesyjnym,
  • Podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej nowych odbiorców końcowych z terenu aglomeracji (dzielnica Kolumna, Ostrów, ul. Widawska, Zachodnia),
  • ograniczenie emisji ścieków do wód i gleby, tym samym ograniczenie przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do środowiska,
  • poprawa stanu jakości wód powierzchniowych, powstrzymanie degradacji wód podziemnych poprzez zmniejszenie ładunku ścieków odprowadzanych do wód i gruntu, do zbiorników bezodpływowych oraz bezpośrednio do kanalizacji deszczowej,
  • wzrost konkurencyjności obszarów objętych projektem jako miejsc przyjaznych do życia, pracy i odpoczynku.
  • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej terenów aglomeracji.
  • poprawa jakości życia w aglomeracji i wzrost zadowolenia mieszkańców.Na realizację zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku planuje pozyskać środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.
Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu.

Wielu z nas zadaje pewnie sobie pytanie czy realizacja tych zadań jest potrzebna? Zmiana przepisów krajowych w wyniku uwag co do niezgodności z dyrektywami unijnymi Komisji Europejskiej między innymi Ustawy PRAWO WODNE (zmienione w 2014r DZ.U. z 2014r poz. 850) wymuszające nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do ziemi i wód (DZ. U. z 2014r. Poz 1800) – zgodne i ujednolicone z Dyrektywą 91/271/EWG spowodowało przewartościowanie istniejących pozwoleń wodno prawnych w zakresie zgodności z przepisami i wydania nowych pozwoleń zgodnych z przepisami do końca 2015r. Nowa decyzja została również wydana dla oczyszczalni ścieków w Łasku co spowodowało, iż obiekt musi spełniać nowe standardy oczyszczania ścieków. Nie spełnienie wymogów wiąże się niestety z podwyższeniem o 500% opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz naraża Spółkę na dotkliwe kary związane z naruszeniem warunków korzystania ze środowiska określonych w decyzji, które niewątpliwie znajdą odzwierciedlenie w taryfach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Dodatkowe sankcje karne wynikają również z Traktatu Akcesyjnego, który Polska zobowiązała się zrealizować do końca 2015r.

Według Master Planu sporządzonego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej na potrzeby wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w Polsce łaska oczyszczalnia ścieków została skwalifikowana jako priorytet I (łącznie 233 oczyszczalnie w Polsce) określający przeprowadzenie dodatkowych inwestycji mających na celu spełnienie zgodności z przepisami.

Odpowiedź na w/w pytanie narzuca się sama. W perspektywie możliwego znacznego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 nie mamy wyjścia. Realizacja zadania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, którą jako europejczycy zobowiązani jesteśmy stosować, podniesie niewątpliwie atrakcyjność Gminy Łask na tle Polski jak i Europy.


Sowiński Mariusz
Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Łasku
Pobierz prezentacjęProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Fundszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” realizowany jest w ramach zadania 1.1. Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM priorytetu I Gospodarka Wodno Ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-039/14-00.

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku ul. Tylna 9 98-100 Łask.

Planowany koszt całkowity zadania: 2 306 127,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (85% kosztów kwalifikowanych) – 1 593 665,00 PLN.

Czas realizacji projektu: 21.02.2014 – 31.12.2015r.


Projekt jest zlokalizowany na terenie Gminy Łask i obejmuje wykonanie następujących prac i usług: dokumentacji przetargowej dla postępowania wyłaniającego wykonawcę studium wykonalności; studium wykonalności; dokumentacji przetargowej dla postępowania wyłaniającego wykonawcę dokumentacji projektowej; oceny oddziaływania na środowisko wraz z przeprowadzeniem postępowania administracyjnego zakończonego uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem postępowania administracyjnego zakończonego uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowa obejmuje 3 etapy:

ETAP 1: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku – Projekt techniczny obejmuje zwiększenie przepustowości do Qśrd – 10 000m3/d; Modernizacja części technologicznej umożliwiająca oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 5(2) i 5(3) Dyrektywy 91/271 z 21 maja 1991r dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych;

ETAP 2: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części dzielnicy Kolumna (Planowana kanalizacja sanitarna obejmie ulice: Sandomierską, Swojską, Spokojną, Sosnową, Świerkową, Toruńską, Spacerową, Katowicką, Krakowską, Wojska Polskiego, Śląską, Obwodową, Plac Gwieździsty, Światowida) oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie:
- kanalizacji grawitacyjnej D 200: L =3 976 mb,
- długość kolektorów tłocznych D 110: L = 1 707 mb, w tym 900 mb prowadzonych równolegle do planowanych kolektorów grawitacyjnych,
- długość kolektorów bocznych – zbieraczy: L = 800 mb,
- liczba planowanych przepompowni ścieków: 1 szt.

ETAP 3: Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową - Wykonanie remontu kanałów sanitarnych metodą bezwykopową (np. rękawa) o łącznej długości 6,497 km w ulicach: Okrzei, 1-go Maja, Czarnieckiego, Broniewskiego, Mickiewicza od Broniewskiego do 1-go Maja, Narutowicza od 1-go Maja do Placu 11-go Listopada, Żeromskiego od Mickiewicza do Konopnickiej, Warszawską od Narutowicza do Alei Niepodległości, Aleje Niepodległości i Batorego od Warszawskiej do Chabrowej, Chabrową od Batorego do Orzechowej (Pas kolejowy), Marii Curie Skłodowskiej, Jana Pawła II, Kosynierów od Warszawskiej do Wróblewskiego, Armii Krajowej, odcinek od Armii Krajowej do ulicy Przemysłowej, odcinek od ul. Przemysłowej do bocznicy kolejowej, a następnie do ul. Warszawskiej.

W marcu 2015r. rozszerzono zakres projektu o nowe zadania:

ETAP IV: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200, 250 w Ostrowie o łącznej długości kanalizacji grawitacyjnej ok. L = 2000 m.

ETAP V: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łasku w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa:
    - kanalizacja grawitacyjna D 200 o dł. ok. L = 1400 m.
    - kanalizacja tłoczna D 110 o dł. ok. L = 440 m© webadmin 2013 - 2017