Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.347.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO
Przetargi bieżące
Archiwum przetargów   ⇓
Regulamin
WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK

O SZACOWANEJ WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207.000,00 EURO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907 Z PÓŹN. ZM.)


Nr sprawy MPWiK/TO/1/03/2015

Łask, dn. 02.04.2015
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński
Andrzej Banaszczyk


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIESPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Załączniki
Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego   
Część III    Program Funkcjonalno-Użytkowy

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW
  Pytania i odpowiedzi z dnia 09.04.2015  
  Pytania i odpowiedzi z dnia 10.04.2015  
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Łask, dn. 27.04.2015 r.    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
Łask, dn. 04.05.2015 r.    SPROSTOWANIE INFORMACJI Z DNIA 27.04.2015  
Łask, 12.05.2015 r.    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA STRONIE


© webadmin 2013 - 2017