Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.316.000,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO


Regulamin

Ustawa

Taryfy

Załatw
sprawę

Jakość
wody

Wody
opadowe

Stan
wodomierza

Komunikat dotyczący odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku informuje, iż zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001r Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) art. 9 ust. 1 reguluje jaki rodzaj ścieków nie powinien trafić do odpowiedniego systemu kanalizacyjnego:
1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku informuje, iż zgodnie z Art. 9 ust. 3 Ustawy rozpocznie w okresie jesiennym kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli będzie wyeliminowanie między innymi prawem zakazane odprowadzanie wód opadowych (rynny dachowe, kratki ściekowe) do urządzeń kanalizacji sanitarnej. W przypadku istnienia takowych przyłączeń wzywamy do trwałego odcięcia elementów odprowadzających wody opadowe do kanalizacji sanitarnej oraz zgłoszenia w formie pisemnej do siedziby MPWiK w Łasku przy ul. Tylnej 9 odłączenia instalacji. Informujemy, iż wobec zgłoszeń przyjętych do 31 października 2011 r. nie zostaną wszczęte postępowania prawne. Zgłoszenia przyjęte po w/w terminie lub stwierdzenie przez ekipy nielegalnego odprowadzania wód opadowych zostanie potraktowane jako bezumowne korzystanie z kanalizacji (Art. 28 ust 4, 4a Dz. U. 2001 Nr 72 poz 747 z późniejszymi zmianami) co zagrożone jest karą grzywny do 10000 zł.
Poniżej kilka fotografii z już przeprowadzonych kontroli.


Odprowadzanie wód deszczowych (opadowych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) Rozdział 5 „Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych” winno odbywać się zgodnie z § 28.2. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.


© webadmin 2013 - 2017